mapa

Poskytování informací, příjem podání 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě Ločenice čp.158, 373 22 Ločenice v úředních dnech a hodinách:
  Místostarosta:
  středa:  15:00 - 17:00
  Starosta:
  středa:    8:00 - 17:00
  Účetní:
  pondělí:  8:00 - 17:00
  středa:    8:00 - 17:00
  (polední přestávka: 12:00 - 13:00)

  Z úkonů souvisejících s matrikou provádí Obecní úřad Ločenice pro občany
  legalizace a vidimace - Czech Point:

 2. Telefonické podání: pevná linka -  387 962 164, mobil: 702 124 413

 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu  starosta@locenice.czelektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Ločenice čp.158, 374 01 Trhové Sviny, případně faxem na číslo +420/387 962 164 .

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě  Ločenice čp.158,  373 22 Ločenice. v úředních dnech a hodinách:
Místostarosta:
středa:   15:00 - 17:00
Starosta:
středa:     8:00 - 17:00
Účetní:
pondělí:   8:00 - 17:00
středa:     8:00 - 17:00
(polední přestávka: 12:00 - 13:00)

Telefonické podání: pevná linka - 387 962 164, mobil: 702 124 413

Poštou: adresa Obecní úřad, Ločenice čp.158,  373 22 Ločenice.

Elektronicky na e-mail:  starosta@locenice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 4mjb8cd
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Ločenice čp.158,  373 22  Ločenice
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Ločenice čp.158,  373 22  Ločenice.
 • *Formulář* - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 

Sazby za poskytování informací 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každou započatou hodinu.)

100 Kč

hodina práce (účtuje se každou započatou čtvrthodinu.)

25 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)

3 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

 

Formuláře

 

Možnost pronájmu limuzíny

Akce s limuzinou.png

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na našem webu jsou vloženy informace o územnim plánu Ločenic a Nesměňe - Územní plán

Logo.doc

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.locenice.cz

Registrujte se zde

 

Projekt "Výměna čelní výlohy v obecní prodejně-Nesměň" je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje "Podpora venkovských prodejen"

Jihočeský kraj.jpg

  

www.idos.cz

 


Kulturní a informační centrum 

 

města Velešín


Volná pracovní místa České Budějovice

 

 

26. 1. Zora

Zítra: Ingrid

Návštěvnost stránek

213372