mapa

Ověřování listin - vidimace

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie dokumentu se shoduje s předloženým dokumentem. Vidimace nepotvrzuje, že obsah textu na listině je jakkoli správný nebo v souladu s právními předpisy.

Chcete-li si ponechat originál listiny nebo si vytvořit z originálu více kopií s platností originálu je nutné vždy předložit úředně ověřenou kopii dokumentu - tzv. vidimovanou listinu.

 

Ověřování podpisů - legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřujícím úředníkem vlastnoručně podepsal nebo uznal podpis na listině za vlastní.

Zároveň se legalizací nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v předložené listině. 

Žadatel o legalizaci předloží:
a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR.
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu
Evropské unice, jde-li o cizince.
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.

Legalizaci nelze provést:
a) jde-li o legalizaci podpisu osoby ověřující, která legalizaci provádí.
b) jde-li o podpis vyhotovený jinými písmeny než písmeny latinské abecedy.
c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
d) je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a
není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Jak dlouho budu čekat

Ověření listin a podpisů lze získat okamžitě na místě.

Kolik budu platit

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky

  • Ověření podpisu, za každý podpis 30,- Kč
  • Ověření listiny, za každou i započatou stránku 30,- Kč

 

 

Možnost pronájmu limuzíny

Akce s limuzinou.png

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na našem webu jsou vloženy informace o územnim plánu Ločenic a Nesměňe - Územní plán

Logo.doc

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.locenice.cz

Registrujte se zde

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Návštěvnost stránek

195021