mapa

Ověřování listin - vidimace

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie dokumentu se shoduje s předloženým dokumentem.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Žadatel o vidimaci předloží:

 - listinu, kterou chce vidimovat.

Ověřování podpisů - legalizace

Legalizací se ověřuje, že se žadatel před ověřujícím úředníkem vlastnoručně podepsal nebo uznal podpis na listině za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v předložené listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Žadatel o legalizaci předloží:

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR.
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu
Evropské unie, jde-li o cizince.
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování)

a) jde-li o legalizaci podpisu osoby ověřující, která legalizaci provádí,
b) jde-li o podpis vyhotovený jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
d) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Platné předpisy

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jak dlouho budu čekat

Ověření listin a podpisů lze získat okamžitě na místě.

Kolik budu platit

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky

  • Ověření pravosti podpisu                     30 Kč za každý podpis
  • Ověření shody opisu s listinou            30 Kč za každou i započatou stránku 
 

Možnost pronájmu limuzíny

Akce s limuzinou.png

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na našem webu jsou vloženy informace o územnim plánu Ločenic a Nesměňe - Územní plán

Logo.doc

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.locenice.cz

Registrujte se zde

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Návštěvnost stránek

204486