Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě Ločenice čp. 158, 373 22 Ločenice v úředních dnech a hodinách:
  Místostarosta:
  středa:  15:00 - 17:00
  Starosta:
  středa:    8:00 - 17:00
  Účetní:
  pondělí:  8:00 - 17:00
  středa:    8:00 - 17:00
  (polední přestávka: 12:00 - 13:00)

 2. Telefonické podání: mobil: + 420 702 124 413

 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Ločenice čp.158, 373 22 Ločenice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě  Ločenice čp. 158,  373 22 Ločenice. v úředních dnech a hodinách:
Místostarosta:
středa:   15:00 - 17:00
Starosta:
středa:     8:00 - 17:00
Účetní:
pondělí:   8:00 - 17:00
středa:     8:00 - 17:00
(polední přestávka: 12:00 - 13:00)

Telefonické podání: mobil: + 420 702 124 413

Poštou: adresa Obecní úřad, Ločenice čp.158,  373 22 Ločenice.

Elektronicky datovou schránkou: 4mjb8cd
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Ločenice čp. 158,  373 22  Ločenice
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • nadřízený orgán, v případě Obecního úřadu Ločenice je jím Krajský úřad Jihočeského kraje, který o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne předložení povinným subjektem
 • odvolání spolu se spisovým materiálem musí obecní úřad nadřízenému orgánu předložit ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Sazby za poskytování informací 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se za každou celou hodinu)

200 Kč

hodina práce (účtuje se za každou započatou čtvrthodinu)

50 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)

3 Kč

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

materiálové náklady na zanesení dat na CD/DVD

10 Kč/1 ks

odeslání informace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

Formuláře