Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 27. února 2024  rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

Dny jejich konání jsou stanoveny na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v pátek ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin, v sobotu pak začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin). V těchto volbách mohou hlasovat osoby starší 18 let. Občané České republiky i jiných členských států EU mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v České republice, a to nejméně 45 dnů před volbami. 


Informace pro občany EU

V případě Vašeho zájmu hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu je nutné nejpozději do 28. dubna 2024 zažádat:

-           o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (týká se voličů, kteří na území ČR zatím nikdy neprojevili vůli hlasovat v komunálních volbách ani ve volbách do Evropského parlamentu)

-           o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (týká se voličů, kteří již dříve projevili vůli hlasovat v obci v komunálních volbách, a v souvislosti s tím jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů)

ke stažení:

žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu.pdf

žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu.doc

 


Informace pro voliče, kteří změnili trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 5. června 2024 do 16.00 hodin
         nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici ke stažení níže:

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP.pdf

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP.docx

 


Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, má možnost požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem je možné hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.O voličský průkaz je možné žádat obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče ode dne vyhlášení voleb, a to: osobně do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí pouhý email). 
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou, doporučeně s dodejkou do vlastních rukou, na adresu zvolenou v žádosti.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství:

  • občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Pozor! V roce 2024 nelze okrskové volební komisi prokázat totožnost voliče digitálním stejnopisem občanského průkazu (tzv. eDokladem)!!!
  • občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024.aspx

ke stažení:

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP.docx